Znalezionych nieruchomości: 47

Chmielna 75 – działka niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 01.09.2023

Cena wywoławcza: 120 000 000 zł
 • powierzchnia gruntu 10533 m2
 • Zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (ze zm.) – przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu C >30 – w strefie śródmieścia funkcjonalnego, centrum miasta, tereny wielofunkcyjne o wysokości zabudowy powyżej 30 m i średnim wskaźniku intensywności zabudowy
szczegóły

Warszawa, ul. Worcella 1 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha
 • nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej m²
 • na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o  o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu  64,50 m²
szczegóły

Garbatka – Letnisko nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.06.2023

Cena wywoławcza: 512 000 zł
 • Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbatka Letnisko działka nr 264/1 znajduje się na terenach mieszkaniowo usługowych.
 • Na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka pocztowa. Przyszły nabywca będzie zobowiązany podpisać umowę najmu na
  powierzchnię 118,70 , w ramach której najemca będzie miał również prawo do korzystania z całej powierzchni parkingowej bez
  dodatkowej odpłatności.
szczegóły

Kołczewo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.06.2023

Cena wywoławcza: 499 000 zł
 • powierzchnia gruntu – 1601,00 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku – 122,60 m2,  powierzchnia zabudowy – 166,00 m2
 • ograniczone prawo służebności przesyłu z wpisem do księgi wieczystej na rzecz operatora Orange Polska S.A.
szczegóły

Bestwina – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działki nr 89/28 obszaru 1448,00m2 i nr 89/60 obszaru 11,00m2 o łącznym obszarze 1459,00m2
 • dwa budynki biurowe o przeznaczeniu usługowym o powierzchni użytkowej: 471,30m2
 • wg planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/28 i 89/60 oznaczone są symbolem: 6.UU – Tereny zabudowy usługowej
 • na podstawie umowy najmu wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni użytkowej 79,80 m2 na rzecz operatora sieci telekomunikacyjnej
 • po sprzedaży całej nieruchomości z nabywcą zostanie zawarta umowa najmu zwrotnego dla pomieszczeń placówki pocztowej o powierzchni 155,70m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego oraz dla pomieszczeń o powierzchni 40,30m2, zlokalizowanych w części piwnicznej tego samego budynku.
szczegóły

Karpacz – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.06.2023

Cena wywoławcza: 1 100 000 zł
 • powierzchnia użytkowa: 248,15 m2
 • prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 80 o powierzchni 0,0964 ha
 • wg MPZP działka nr 80  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UT1 – teren usług turystycznych i komercyjnych
szczegóły

Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.06.2023

Cena wywoławcza: 592 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
 • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
szczegóły

Czernina – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 07.06.2023

Cena wywoławcza: 110 000 zł
 • powierzchnia gruntu 352 m2
 • powierzchnia zabudowy 129
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej
  Góry, z dnia 22 grudnia 2017 roku, teren został oznaczony symbolem 4MWteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • budynek znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków w związku z czym nakłada się wymóg uzgadniania, wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków

szczegóły

Klebark Wielki – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy o powierzchni 57,32 m²
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda (Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2021 roku) nieruchomość znajduje się na terenie zabudowanym z przewagą zabudowy mieszkaniowej wraz z rozwojem zabudowy. Dla przedmiotowego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty w zakresie gospodarki leśnej. Działka nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego.
szczegóły

Mielęcin – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 21.06.2023

Cena wywoławcza: 250 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,1937 ha;
 • powierzchnia budynku pozostałego niemieszkalnego (dotychczas pełnił funkcję użytkowo- mieszkalną)  wynosi 266,36 m2, powierzchnia drugiego budynku pozostałego niemieszkalnego (budynek gospodarczy) 24,10 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w części na obszarze zainwestowania do zachowania (tereny zabudowane z sadami i ogrodami) oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej) a w części w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (obszar rolnictwa intensywnego – gleby bardzo dobre i dobre);
 • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 20.06.2023

Cena wywoławcza: 134 000 zł
 • powierzchnia użytkowa lokalu: 82,91 m²
 • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
 • budynek zlokalizowany na działce nr 90/3 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 20.06.2023

Cena wywoławcza: 100 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,2011 ha
 • w MPZP działka przeznaczona jest na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych
szczegóły