Znalezionych nieruchomości: 61

Łódź – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1404,28 m²
 • grunt o powierzchni 732 m²
 • wg. MPZP działka nr 153/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 12.02/U– tereny zabudowy usługowej
szczegóły

Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 22.06.2022

Cena wywoławcza: 5 500 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks  5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Warszawa ul. Sowińskiego 28 nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 24.06.2022

Cena wywoławcza: 110 000 000 zł

– łączna powierzchnia gruntu – 23 954m2
– łączna powierzchnia zabudowy budynków – 5 839 m2
– W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie miejskiej (M1).30 jako tereny mieszkaniowe wielorodzinne o funkcji: terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z priorytetem dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, tak aby udziały tej funkcji kształtowały się do 40% powierzchni zabudowy w terenie.

szczegóły

Kraków ul. Cystersów 21 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.06.2022

Cena wywoławcza: 90 000 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 2,0393 ha
 • kompleks 11 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 5214 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4U- teren zabudowy usługowej
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: kanalizacja lokalna, woda z sieci wodociągowej, energia elektryczna, CO z sieci miejskiej, sieć telekomunikacyjna oraz sieć gazowa

 

szczegóły

Nieruchomość komercyjna – Katowice, ul. Rolna 7, 7a, 8a

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • 11 działek o sumarycznej powierzchni 37 635,00,00m2,
 •  kompleks 14 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 617,49m2
 • według MPZP nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: U/KS – oznaczającym tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz stacji paliw, 2 KG – tereny garaży.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, gazową oraz teletechniczną
szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9728 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły

Chałupki – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.06.2022

Cena wywoławcza: 348 000 zł
 • powierzchnia działki 582 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 278,96 m2
 • wg MPZP tereny zabudowy usługowej  J 4 U
 • przedmiotowa działka znajduje się na terenie strefy „B” – ochrony konserwatorskiej
szczegóły

Świnoujście, ul. Kasprowicza 19 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka numer 152/1 o powierzchni 0,0280 ha i o użytkach gruntowych Bi;
 • budynek w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 67 m2;
 • odległość nieruchomości od plaży Morza Bałtyckiego ok. 330 m w linii prostej;
 • dojazd do nieruchomości od strony północnej, drogą utwardzoną asfaltem;
 • teren porośnięty roślinnością niską oraz wysoką (cis).
szczegóły

Przelewice – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 09.06.2022

Cena wywoławcza: 170 000 zł
 • powierzchnia działki 0,4815 ha
 • na nieruchomości cztery budynki niemieszkalne, powierzchnia budynku użytkowo – mieszkalnego wynosi 185,47 m2, budynków gospodarczych 18,53 m2, 13,92 m2 oraz 5,10 m2;
 • przez teren działki przebiega sieć infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. Przed sprzedażą nieruchomości ustanowione zostanie na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o powierzchni 11,34 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej na działce nr 159 (infrastruktura zlokalizowana od fontu nieruchomości)
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej, częściowo na terenie gruntów ornych oraz sadów i ogrodów; dostęp do drogi publicznej bezpośredni;
szczegóły

Skandawa – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 15.06.2022

Cena wywoławcza: 50 000 zł
 • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2
 • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,1350 ha
 • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej; 
szczegóły

Kunice – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.06.2022

Cena wywoławcza: 100 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 2248 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako zainwestowany, osadniczy
szczegóły

Tajęcina – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 4,5786 ha;
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rzeszów-Jasionka” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „2U/P”, tj. tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 • nieruchomość o czytelnie ukształtowanym obszarze funkcjonalnym, zbliżonym do trapezu;
 • na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenie w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, gaz.
szczegóły