Znalezionych nieruchomości: 96

Nieruchomości zabudowane – Stare Jabłonki

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 01.12.2021

Cena wywoławcza: 675 000 zł

Nieruchomość zabudowana (24/4):

 • powierzchnia gruntu  2100 m2
 • powierzchnia użytkowa: 494,22 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana (24/9):

 • powierzchnia gruntu: 1065 m2
 • powierzchnia użytkowa: 198,48 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9778 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły

Warpuny – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa – 70,80 m²
 • powierzchnia gruntu – 0,1061 ha
 • zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie zabudowanym z rozpoczętym procesem urbanizacji dodatkowo zaznaczonym symbolem Tw – obszar o dominującej funkcji turystycznej
szczegóły

Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.10.2021

Cena wywoławcza: 217 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
 • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
 • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
  Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
  Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
  wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
szczegóły

Iwiec – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 1440 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 211,51 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 7,00 m2
 • umowa użytkowania powierzchni łącznej 20,48 m z operatorem telekomunikacji
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny zainwestowane z dopuszczeniem rehabilitacji i modernizacji zabudowy, natomiast działka nr 294/5 stanowi teren komunikacji – drogi powiatowe
szczegóły


Nieruchomość niezabudowana – Gilów

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 09.11.2021

Cena wywoławcza: 46 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 2660 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w strefie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej o niskiej intensywności

 

szczegóły

Wleń – budynek niemieszkalny wraz z działką

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 1136 m2
 • powierzchnia budynku:  352,03 m2
 • w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren działki oznaczony został symbolem 112.U1 – tereny zabudowy usługowej – istniejące
 • obiekty ujęte w ewidencji zabytków, strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych; Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
szczegóły

Czarnogłowy – lokal niemieszkalny nr 4

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 05.11.2021

Cena wywoławcza: 28 000 zł
 • powierzchnia lokalu użytkowego 41,23 m2
 • dostęp do lokalu przez wewnętrzną klatkę schodową, wejście od strony podwórza
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strefa mieszkalno-usługowa i agroturystyki.
szczegóły

Bednary Kolonia – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki 2800 m2
 • budynek niemieszkalny pow. użytkowa – 82,42 m2
 • teren objęty MPZP – oznaczenie 2.06.RMu – tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową
 • z chwilą sprzedaży, sprzedawca ustanowi w na rzecz Orange Polska S.A, nieograniczone w czasie, nieodpłatne, ograniczone prawa rzeczowe: w postaci prawa użytkowania w budynku pomieszczenia o powierzchni  16,95  m² , w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie działki nr 65 o łącznej powierzchni 54,45 m².
szczegóły

Karłowice – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 27.10.2021

Cena wywoławcza: 57 000 zł
 • lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 45,46m2
 • budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, natomiast budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację elektryczną
 • w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karłowice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „1MU”, stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej
szczegóły