Znalezionych nieruchomości: 40

Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 3A – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,1255 ha
 • nieruchomość zabudowana budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2.
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.
szczegóły

Garbatka – Letnisko nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbatka Letnisko działka nr 264/1 znajduje się na terenach mieszkaniowo usługowych.
 • Na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka pocztowa. Przyszły nabywca będzie zobowiązany podpisać umowę najmu na
  powierzchnię 118,70 , w ramach której najemca będzie miał również prawo do korzystania z całej powierzchni parkingowej bez
  dodatkowej odpłatności.
szczegóły


Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks 5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Iwiec – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.05.2024

Cena wywoławcza: 261 000 zł
 • powierzchnia działek gruntu 1475 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 211,51 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 7,00 m2
 • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn, działka nr 249/4 znajdują się w granicach strefy funkcjonalno-przestrzennej B – rolniczo osadniczej, na terenie zabudowy mieszkaniowej, natomiast działka nr 249/5 oznaczona jest jako komunikacja i infrastruktura techniczna – droga powiatowa.
szczegóły

Mucharz – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • nieruchomość lokalowa o powierzchni 343,38m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i w częściach wspólnych budynku wynoszącym 34338/51776 części;
 • sprzedaż z najmem zwrotnym – dotyczy powierzchni 36,54m2 zlokalizowanej na parterze;
 • nieruchomość nadaje się na działalność handlowo-usługową, biurową;
 • położenie w centralnej części miejscowości z dostępem do podstawowych punktów handlowo-usługowych oraz użyteczności publicznej;
 • obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/270 Rady Gminy Mucharz z dnia 22 lutego 2022 r. Zgodnie z w/.w Planem przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku Planu symbolem 4.UP – teren zabudowy usługowej- usługi publiczne.
szczegóły

Strzyżew – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Powierzchnia działki 2032m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 122,77m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku niemieszkalnego 36,57m2
 • W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXIV/295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., teren na którym znajduje się ww. działka określa się jako: 80% teren wielofunkcyjny, 20% teren rolniczy. Dla działki nr 299 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
szczegóły


Chełmsko Śląskie – lokale mieszkalne

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 23.05.2024

Cena wywoławcza: 344 000 zł
 • Przeznaczenie nieruchomości w MPZP: zgodnie z uchwałą nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz ze zmianami tekstu m.p.z.p. miasta i gminy Lubawka (Uchwała nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.02.2011r.) działka nr 126/6 obręb Chełmsko Śląskie, znajduje się w jednostce E – Chełmsko Śląskie na terenie E – 14 AUC – przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: przeznaczenie podstawowe – usługi ogólnomiejskie centrotwórcze.
 • Na nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, w postaci służebności przesyłu o powierzchni 35,25m2, dla infrastruktury teletechnicznej.
 • Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków a wzniesienie na którym jest posadowiony to dawne grodzisko średniowieczne wpisane do rejestru zabytków.
szczegóły

Bytyń- nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka gruntu o powierzchni 1.048 m2
 • zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2
 • teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług

 

szczegóły

Żarnowo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 23.05.2024

Cena wywoławcza: 244 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,2090 ha;
 • powierzchnia budynku wynosi 170,90 m2, powierzchnia zabudowy 133 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki oznaczony numerem ewidencyjnym gruntów 700/2 oznaczony jest jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie;
 • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
szczegóły