Znalezionych nieruchomości: 39

Lutry – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 158,70 m2
 • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,0800 ha
 • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolno, działka nr 256/2 znajduje się na terenie, gdzie preferowany jest rozwój wielofunkcyjny, w tym gospodarka leśna, gospodarka rolna, turystyka pobytowa, turystyka wędrowna (w oparciu o bazę noclegową w gospodarstwach agroturystycznych), działalność produkcyjna i rzemieślnicza w oparciu o jednostki osadnicze i obiekty po PGR, możliwość lokalizacji funkcji przemysłowej nie kolidującej z turystyką i krajobrazem kulturowy.
szczegóły

Nakomiady – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 24.07.2024

Cena wywoławcza: 185 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,0707 ha
 • powierzchnia użytkowa budynku biurowego 173,68 m2
 • brak MPZP, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn przewiduje że działka nr 54/4 w obrębie Nakomiady przeznaczona jest na MU – funkcja mieszkaniowo – usługowa (kierunek).
szczegóły

Elbląg – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka niezabudowana nr 40/4 o powierzchni 4866 m2
 • zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – miasta Elbląg działka dla której przyjęto dominującą funkcję:
  – tereny lotniska wielofunkcyjnego,
  – kompleksy usługowo – produkcyjno – handlowe, w tym Centrum Logistyczne, miejsce obsługi podróżnych przy drodze Nr 7
szczegóły

Nowe Miasto Lubawskie – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • grunt o powierzchni 0,1409 ha
 • budynek niemieszkalny o pow. użytkowa 645,44 m2
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową, nieuciążliwą – usługi podstawowe z dopuszczalnym przeznaczeniem zabudowa mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków.
szczegóły

Kamion – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 832 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 179,95 m2
 • ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Orange S.A.  – pomieszczenie o powierzchni 20 m2
 • zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska” przedmiotowa działka jest położona na obszarze o symbolu MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.
szczegóły

Sątopy Samulewo – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa: 244,65 m2  (budynek mieszkalny)
 • prawo własności działki gruntu nr 353/2 o powierzchni 0,0700 ha
 • wg MPZP działka  nr 353/2   znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 22UI – istniejący budynek poczty adaptowany
 • Ograniczone Prawo Rzeczowe – prawo użytkowania pomieszczenia o powierzchni 10,24 m2,  służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie działki o powierzchni 95,80 m2
szczegóły