Znalezionych nieruchomości: 39

Kutno – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 744 m2
 • powierzchnia użytkowa: 515,06 m2  (budynek biurowy),  34,90 m²  transportu i łączności
 • wg Studium nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług
 • brak MPZP
szczegóły

Ukta – działka niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka o powierzchni 0,3090 ha
 • Brak MPZP
 • Teren działki nr 171/2 położony jest w obrębie Ukta, oznaczony w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, w części jako tereny rolne
szczegóły

Hoczew – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 27.06.2024

Cena wywoławcza: 311 000 zł
 • powierzchnia działki: 0,492 ha
 • zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 119,00 m2, powierzchnia użytkowa 234,99m2
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami.
szczegóły

Stara Łubianka – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
 •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/2 – 0,1899 ha
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły


Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
 • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
 • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
  Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
  Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
  wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
szczegóły