Znalezionych nieruchomości: 94

Lamkowo – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu 60,10 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ustanowienie na rzecz operatora telekomunikacyjnego, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania powierzchni 11,27 m2 jednego pomieszczenia na parterze budynku oraz służebności przesyłu o powierzchni 63,61 m2 dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w i na gruncie działki.
szczegóły


Pęczniew – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 24.09.2021

Cena wywoławcza: 60 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 240 m2
 • powierzchnia użytkowa lokali: 81,09 m2
 • Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pęczniew nieruchomość objęta jest zapisem „istniejące tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”.
szczegóły

Bytyń – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 159 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 1048 m2
 • powierzchnia użytkowa pozostałego budynku niemieszkalnego 88,75 m2
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz, teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod funkcję usługową
szczegóły

Miodnica – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

Przewidywana cena: 229 000 zł
 • powierzchnia działek: działka numer 417/3 o powierzchni 849 m², 417/4 o powierzchni 1069,00 m²
 • powierzchnia użytkowa budynków: mieszkalny 247,10 m², pozostały budynek niemieszkalny 17,74 m²
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań działki nr 417/3 i 417/4 położone są w strefie – tereny osadnictwa wiejskiego.
szczegóły

Lednogóra – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 23,20 m²
 • nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod tereny usług oraz w części pod tereny zieleni parkowej
 • pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokalu o powierzchni użytkowej 32,40 m² są objęte umową najmu do dnia 09.06.2020 r., z możliwością przedłużenia
 • umową dzierżawy objęto teren ogródka o powierzchni 155,00 m²; umowa obowiązuje na czas nieoznaczony, z  3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
szczegóły