Znalezionych nieruchomości: 52

Hoczew – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • W momencie sprzedaży na nieruchomości na rzecz operatora telekomunikacyjnego zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci: nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni  10,17m2, usytuowanego na parterze budynku eksploatacyjnego  oraz  służebności przesyłu w gruncie o powierzchni  96,86 m2 w związku ze zlokalizowaną infrastrukturą teletechniczną na nieruchomości.
 • Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko uchwalonego Uchwałą Nr LVII/418/XXXXVI/277/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2013r działka nr 694/3 znajduje się na terenach o przeznaczeniu M5 – Obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami.
szczegóły

Stare Juchy – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 07.09.2022

Cena wywoławcza: 137 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1064 ha
 • powierzchnia użytkowa lokalu: 73,72 m²
 • budynek zlokalizowany na działce nr 272 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków
szczegóły

Stara Łubianka – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
 •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/2 – 0,1899 ha
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Tułowice – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 19.08.2022

Cena wywoławcza: 150 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,0800 ha
 • budynek biurowy o pow. 131,52 m2
 • budynek transportu i łączności o pow. 27,02 m2
 • brak MPZP
szczegóły


Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

Przewidywana cena: 217 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
 • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
 • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
  Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
  Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
  wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
szczegóły