Znalezionych nieruchomości: 52

Żary, ul. Grunwaldzka 39 – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu: 87,49 m2
 • powierzchnia pom. przynależnych: piwnica 3,55 m², garaż 15,46 m²
 • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej o zabudowie ekstensywnej
szczegóły

Bytyń – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.08.2022

Cena wywoławcza: 159 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 1048 m2
 • powierzchnia użytkowa pozostałego budynku niemieszkalnego 88,75 m2
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz, teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod funkcję usługową
szczegóły

Lednogóra – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 23,20 m²
 • nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod tereny usług oraz w części pod tereny zieleni parkowej
 • pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokalu o powierzchni użytkowej 32,40 m² są objęte umową najmu do dnia 09.06.2020 r., z możliwością przedłużenia
 • umową dzierżawy objęto teren ogródka o powierzchni 155,00 m²; umowa obowiązuje na czas nieoznaczony, z  3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
szczegóły

Marwałd -lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 79 m2
 • zgodnie z SUIKZPG działka  nr 242/2 – „ funkcja mieszkaniowa, usługowa ,tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę
szczegóły

Marwałd – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1547 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w strefie o funkcjach: mieszkaniowa, usługowa, tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę
szczegóły

Kije – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.08.2022

Cena wywoławcza: 161 000 zł
 • działka o powierzchni 0,0374 ha
 • powierzchnia użytkowa budynków: mieszkalny – 233,98 m², gospodarczy – 35,01 m²
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016r. jest to obszar mieszkalnictwa zabudowany lub zagospodarowany (bez zabudowy) do adaptacji oznaczony na rysunku studium symbolem M-6
szczegóły