Znalezionych nieruchomości: 89

Zagrodno – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 26.01.2022

Cena wywoławcza: 345 000 zł
 • działka nr 613/2 o powierzchni 0,0887 ha
 • budynek biurowy o powierzchni zabudowy 122,00 m2
 • nieruchomość niezabudowana oznaczona – działka nr 613/1 o powierzchni 0,0472 ha
 • brak MPZP wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno, działka nr 613/2 obręb Zagrodno położona jest na terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem Up –tereny usług publicznych oraz M – tereny wielofunkcyjne mieszkaniowo – usługowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej, działka 613/1 obręb Zagrodno położona jest na terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem M – tereny wielofunkcyjne mieszkaniowo – usługowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej
szczegóły

Wrzosowo – grunt niezabudowany

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 27.01.2022

Cena wywoławcza: 164 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 0,1544 ha;
 • sposób korzystania: grunty orne (RIVa); sposób użytkowania (obecny): nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewostanem mieszanym, w tym owocowym;
 • przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz posadowiony jest słup elektryczny;
 • uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):- instalacja wodociągowa, – instalacja elektryczna, – instalacja kanalizacyjna, – instalacja gazowa, – kanalizacja deszczowa;
 • droga dojazdowa, utwardzona, asfaltowa

 

szczegóły

Recz – lokal użytkowy nr 3

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.01.2022

Cena wywoławcza: 51 000 zł
 • lokal użytkowy o powierzchni 69,30 m2
 • budynek wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową
 • wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług
 • nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
szczegóły

Recz – lokal mieszkalny nr 2

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.01.2022

Cena wywoławcza: 69 000 zł
 • lokal mieszkalny o powierzchni 69,70 m2
 • powierzchnia gruntu 0,1266 ha
 • wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz
  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług
 • nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
szczegóły

Nieruchomość komercyjna – Katowice, ul. Rolna 7, 7a, 8a

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • 11 działek o sumarycznej powierzchni 37 635,00,00m2,
 •  kompleks 14 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 617,49m2
 • według MPZP nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: U/KS – oznaczającym tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz stacji paliw, 2 KG – tereny garaży.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, gazową oraz teletechniczną
szczegóły

Zduńska Wola – dwa budynki niemieszkalne

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 11.02.2022

Cena wywoławcza: 401 000 zł
 • łączna powierzchnia użytkowa: 362,58 m(budynki niemieszkalne: parterowy niepodpiwniczony – 191,70 m² , jednopiętrowy podpiwniczony – 170,88 m²)
 • dla przedmiotowej nieruchomości brak jest MPZP
szczegóły

Kamionki – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu:  3016 m2
 • powierzchnia użytkowa:  132,46 m2  ( dotyczy lokale,  budynki )
 • brak MPZP w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko działka nr 61 częściowo znajduje się w granicach obszarów zwartej zabudowy wskazanych do kontynuacji oraz uzupełnień zabudowy na cele mieszkaniowo-usługowe oraz działalności gospodarczej rolniczej i nierolniczej a częściowo w granicach obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności rolniczych oraz zalesień.
szczegóły

Kamion – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 26.01.2022

Cena wywoławcza: 150 000 zł
 • powierzchnia gruntu 832 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 179,95 m2
 • ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Orange S.A.  – pomieszczenie o powierzchni 20 m2
 • zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska” przedmiotowa działka jest położona na obszarze o symbolu MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.
szczegóły

Sątopy Samulewo – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa: 244,65 m2  ( dotyczy lokale,  budynki )
 • prawo własności działki gruntu nr 353/2 o powierzchni 0,0700 ha
 • wg MPZP działka  nr 353/2   znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 22UI – istniejący budynek poczty adaptowany
 • Ograniczone Prawo Rzeczowe – prawo użytkowania pomieszczenia o powierzchni 10,24 m2,  służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie działki o powierzchni 95,80 m2
szczegóły

Wrzosowo – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 08.02.2022

Cena wywoławcza: 58 000 zł
 • nie obowiązuje MPZP,  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 r., jest jako: „WW – zabudowa wielofunkcyjna wiejska.”
 • dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • lokal użytkowy nr 1, lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego numer 57 łączna powierzchnia użytkowej 58,66 m2
szczegóły

Wierzbica – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • zgodnie z MPZP przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „39 U, KS – teren dla potrzeb usług i administracji, usług handlu, gastronomii, komunikacji, łączności, kultury, policji i bankowości, zabudowa mieszkaniowa do zachowania
 • lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 166,20 m2
 • powierzchnia gruntu: udział wynoszący 1662/10248 części w działce o powierzchni 11 664 m2
 • nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miejscowości
szczegóły

Wierzbica – lokal usługowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa: 340,10 m2
 • powierzchnia gruntu: udział wynoszący 3401/10248 części w działce o powierzchni 11 664 m2
 • lokal usytuowany na parterze i w podpiwniczeniu budynku położonego w strefie centralnej miejscowości Wierzbica, przy drodze wojewódzkiej 841,  w odległości ok. 20 km od miasta powiatowego Chełm oraz ok. 60 km od miasta wojewódzkiego Lublin, w otoczeniu zabudowy usługowo-handlowej, usług publicznych oraz mieszkaniowej.
 • parterowa część lokalu generować będzie nabywcy stały dochód w postaci czynszu najmu.
szczegóły