Znalezionych nieruchomości: 96

Nieruchomości zabudowane – Stare Jabłonki

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 20.10.2021

Cena wywoławcza: 675 000 zł

Nieruchomość zabudowana (24/4):

 • powierzchnia gruntu  2100 m2
 • powierzchnia użytkowa: 494,22 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana (24/9):

 • powierzchnia gruntu: 1065 m2
 • powierzchnia użytkowa: 198,48 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Gdańsk ul.Zabytkowa 3,5, Partyzantów 70

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 24.09.2021

Cena wywoławcza: 35 000 000 zł
 • powierzchnia gruntu:  27864 ha
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń:  6675 m2
 • dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
  W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja nr 137 Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

 

szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9778 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły

Warpuny – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa – 70,80 m²
 • powierzchnia gruntu – 0,1061 ha
 • zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie zabudowanym z rozpoczętym procesem urbanizacji dodatkowo zaznaczonym symbolem Tw – obszar o dominującej funkcji turystycznej
szczegóły

Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 16.09.2021

Cena wywoławcza: 217 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
 • powierzchnia zabudowy: 346 m2
 • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
  Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
  Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
  wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
szczegóły

Urle ul. 1 Maja – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 248 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 415 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 217 m2
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową
szczegóły

Zduńska Wola – dwa budynki niemieszkalne

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • łączna powierzchnia użytkowa: 362,58 m(budynki niemieszkalne: parterowy niepodpiwniczony – 191,70 m² , jednopiętrowy podpiwniczony – 170,88 m²)
 • dla przedmiotowej nieruchomości brak jest MPZP
szczegóły

Hoczew – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 13.10.2021

Cena wywoławcza: 384 000 zł
 • W momencie sprzedaży na nieruchomości na rzecz operatora telekomunikacyjnego zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci: nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni  10,17m2, usytuowanego na parterze budynku eksploatacyjnego  oraz  służebności przesyłu w gruncie o powierzchni  96,86 m2 w związku ze zlokalizowaną infrastrukturą teletechniczną na nieruchomości.
 • Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko uchwalonego Uchwałą Nr LVII/418/XXXXVI/277/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2013r działka nr 694/3 znajduje się na terenach o przeznaczeniu M5 – Obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami.
szczegóły

Czarnogłowy – lokal użytkowy nr 2 i 4

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 79 000 zł
 • powierzchnia lokalu użytkowego nr 2 to 79,67 m2,
 • powierzchnia lokalu użytkowego nr 4 wynosi 41,23 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strefa mieszkalno-usługowa i agroturystyki.
szczegóły

Czarnogłowy – lokal użytkowy nr 1

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 36 000 zł
 • powierzchnia lokalu użytkowego 43,60 m2
 • dostęp do lokalu od frontu budynku, przez drzwi zewnętrzne od strony ulicy Fabrycznej,
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strefa mieszkalno-usługowa i agroturystyki.
szczegóły


Nowy Staw – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 345 000 zł
 • powierzchnia użytkowa: 300,12 m2
 • powierzchnia gruntu: 440 m2
 • przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
szczegóły