Znalezionych nieruchomości: 61

Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks  5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Warszawa ul. Sowińskiego 28 nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 05.08.2022

Cena wywoławcza: 110 000 000 zł

– łączna powierzchnia gruntu – 23 954m2
– łączna powierzchnia zabudowy budynków – 5 839 m2
– W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie miejskiej (M1).30 jako tereny mieszkaniowe wielorodzinne o funkcji: terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z priorytetem dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, tak aby udziały tej funkcji kształtowały się do 40% powierzchni zabudowy w terenie.

szczegóły

Kraków ul. Cystersów 21 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.06.2022

Cena wywoławcza: 90 000 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 2,0393 ha
 • kompleks 11 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 5214 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4U- teren zabudowy usługowej
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: kanalizacja lokalna, woda z sieci wodociągowej, energia elektryczna, CO z sieci miejskiej, sieć telekomunikacyjna oraz sieć gazowa

 

szczegóły

Nieruchomość komercyjna – Katowice, ul. Rolna 7, 7a, 8a

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • 11 działek o sumarycznej powierzchni 37 635,00,00m2,
 •  kompleks 14 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 617,49m2
 • według MPZP nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: U/KS – oznaczającym tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz stacji paliw, 2 KG – tereny garaży.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, gazową oraz teletechniczną
szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9728 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły

Suwałki – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.07.2022

Cena wywoławcza: 900 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,2007 ha
 • powierzchnia użytkowa: budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 358,59 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 119,70 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 98,10 m2  
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki, działka nr 11421/7 zawiera się w obszarze oznaczonym 24MU – teren zabudowy mieszkalno – usługowej.
szczegóły


Niegosławice – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 21.07.2022

Cena wywoławcza: 360 000 zł
 • grunt o powierzchni 2.425 m2
 • budynek usługowo-mieszkalny o powierzchni użytkowej 368 m2
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice obszar działki nr 552 położony jest w części w strefie terenów usług i administracji i w części w strefie osadniczo – rolnej.
szczegóły

Leszno Górne – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 20.07.2022

Cena wywoławcza: 150 000 zł
 • łączna powierzchnia gruntu 1870 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku usługowo-mieszkalnego  244,01 m2
 • wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa, przedmiotowe tereny posiadają funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/ jednorodzinna.
szczegóły


Łaziska – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa budynku: 98,91 m2
 • powierzchnia gruntu: 2100 m2
 • Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „UP, UC – tereny usług publicznych i usług komercyjnych”
szczegóły

Łążyn – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa budynku 119,84 m2
 • powierzchnia gruntu 501  m2
 • ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 19,19 m2 w budynku niemieszkalnym
 • ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5 o powierzchni 38,37 m2
 • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy
szczegóły