Znalezionych nieruchomości: 98

Nowe Warpno – działka z budynkiem użytkowym nad Zalewem Szczecińskim

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka nr 951 o powierzchni 0,3021 ha
 • budynek trzykondygnacyjny miejscowo podpiwniczony, murowany z 1905 r. ( 222,69 m2)
 • budynek gospodarczy 7,22 m2, budynek gospodarczy 43,46 m2
 • nieruchomość objęta ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr A-524
 • teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zatwierdzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Warpno –uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 03.06.2008r. działka nr 951 z obrębu nr 1 Nowe Warpno znajduje się w strefie „1_MN/U.3” –strefa dominującej zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami oraz infrastrukturą komunikacyjną i techniczną.
szczegóły

Nieruchomości zabudowane – Stare Jabłonki

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 30.06.2021

Cena wywoławcza: 675 000 zł

Nieruchomość zabudowana (24/4):

 • powierzchnia gruntu  2100 m2
 • powierzchnia użytkowa: 494,22 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana (24/9):

 • powierzchnia gruntu: 1065 m2
 • powierzchnia użytkowa: 198,48 m2  (dotyczy lokale,  budynki)
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Gdańsk ul.Zabytkowa 3,5, Partyzantów 70

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,6411 ha
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 118,78 m2
 • dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
  W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja nr 137 Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

 

szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9778 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły

Warpuny – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa – 70,80 m²
 • powierzchnia gruntu – 0,1061 ha
 • zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie zabudowanym z rozpoczętym procesem urbanizacji dodatkowo zaznaczonym symbolem Tw – obszar o dominującej funkcji turystycznej
szczegóły

Sterławki Wielkie – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,6411 ha
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 118,78 m2
 • brak MPZP
 • W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
szczegóły

Wierzbięcin – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 38,32 m2
 • powierzchnia pomieszczenia przynależnego 100,60 m2
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.)
  – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej
szczegóły


Drygały – Lokal mieszkalny i lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Brak MPZP
 • Zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem U1 – tereny zabudowy usługowej.
 • działka o powierzchni 0,1641 ha
 • lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 108,31 m2
 • lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 104,79 m2
szczegóły

Stara Łubianka – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.07.2021

Cena wywoławcza: 50 000 zł
 •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
 •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/20,1899 ha
szczegóły

Smogulec – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.07.2021

Cena wywoławcza: 49 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,1300 ha
 • lokal użytkowy nr 1 – 49,60 m²  oraz pomieszczenia przynależne w budynku gospodarczym – 47,70 m²
szczegóły