Znalezionych nieruchomości: 40

Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 3A – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,1255 ha
 • nieruchomość zabudowana budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2.
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.
szczegóły

Warszawa, ul. Worcella 1 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha
 • nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m²
 • na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o  o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu  64,50 m²
szczegóły

Garbatka – Letnisko nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbatka Letnisko działka nr 264/1 znajduje się na terenach mieszkaniowo usługowych.
 • Na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka pocztowa. Przyszły nabywca będzie zobowiązany podpisać umowę najmu na
  powierzchnię 118,70 , w ramach której najemca będzie miał również prawo do korzystania z całej powierzchni parkingowej bez
  dodatkowej odpłatności.
szczegóły


Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks 5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Iwiec – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 13.03.2024

Cena wywoławcza: 261 000 zł
 • powierzchnia działek gruntu 1475 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 211,51 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 7,00 m2
 • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn, działka nr 249/4 znajdują się w granicach strefy funkcjonalno-przestrzennej B – rolniczo osadniczej, na terenie zabudowy mieszkaniowej, natomiast działka nr 249/5 oznaczona jest jako komunikacja i infrastruktura techniczna – droga powiatowa.
szczegóły

Chełmsko Śląskie – lokale mieszkalne

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Przeznaczenie nieruchomości w MPZP: zgodnie z uchwałą nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz ze zmianami tekstu m.p.z.p. miasta i gminy Lubawka (Uchwała nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.02.2011r.) działka nr 126/6 obręb Chełmsko Śląskie, znajduje się w jednostce E – Chełmsko Śląskie na terenie E – 14 AUC – przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: przeznaczenie podstawowe – usługi ogólnomiejskie centrotwórcze.
 • Na nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, w postaci służebności przesyłu o powierzchni 35,25m2, dla infrastruktury teletechnicznej.
 • Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków a wzniesienie na którym jest posadowiony to dawne grodzisko średniowieczne wpisane do rejestru zabytków.
szczegóły

Bytyń- nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.03.2024

Cena wywoławcza: 153 000 zł
 • działka gruntu o powierzchni 1.048 m2
 • zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2
 • teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług

 

szczegóły

Żarnowo – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,2090 ha;
 • powierzchnia budynku wynosi 170,90 m2, powierzchnia zabudowy 133 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki oznaczony numerem ewidencyjnym gruntów 700/2 oznaczony jest jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie;
 • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
szczegóły

Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.02.2024

Cena wywoławcza: 592 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
 • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
szczegóły

Czernina – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 352 m2
 • powierzchnia zabudowy 129
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej
  Góry, z dnia 22 grudnia 2017 roku, teren został oznaczony symbolem 4MWteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • budynek znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków w związku z czym nakłada się wymóg uzgadniania, wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków

szczegóły

Klebark Wielki – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy o powierzchni 57,32 m²
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda (Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2021 roku) nieruchomość znajduje się na terenie zabudowanym z przewagą zabudowy mieszkaniowej wraz z rozwojem zabudowy. Dla przedmiotowego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty w zakresie gospodarki leśnej. Działka nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego.
szczegóły