Znalezionych nieruchomości: 39

Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
 • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
szczegóły

Czernina – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 352 m2
 • powierzchnia zabudowy 129
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej
  Góry, z dnia 22 grudnia 2017 roku, teren został oznaczony symbolem 4MWteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • budynek znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków w związku z czym nakłada się wymóg uzgadniania, wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków

szczegóły

Klebark Wielki – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy o powierzchni 57,32 m²
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda (Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2021 roku) nieruchomość znajduje się na terenie zabudowanym z przewagą zabudowy mieszkaniowej wraz z rozwojem zabudowy. Dla przedmiotowego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty w zakresie gospodarki leśnej. Działka nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego.
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu: 82,91 m²
 • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
 • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,2011 ha
 • w MPZP działka przeznaczona jest na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – lokal mieszkalny

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 27,06 m²
 • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
 • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych
szczegóły