Znalezionych nieruchomości: 45

Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks 5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Iwiec – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 1440 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 211,51 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 7,00 m2
 • umowa użytkowania powierzchni łącznej 20,48 m z operatorem telekomunikacji
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny zainwestowane z dopuszczeniem rehabilitacji i modernizacji zabudowy, natomiast działka nr 294/5 stanowi teren komunikacji – drogi powiatowe
szczegóły

Klebark Wielki – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy o powierzchni 57,32 m²
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda (Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2021 roku) nieruchomość znajduje się na terenie zabudowanym z przewagą zabudowy mieszkaniowej wraz z rozwojem zabudowy. Dla przedmiotowego terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty w zakresie gospodarki leśnej. Działka nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego.
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.12.2023

Cena wywoławcza: 134 000 zł
 • powierzchnia użytkowa lokalu: 82,91 m²
 • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
 • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.12.2023

Cena wywoławcza: 100 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,2011 ha
 • w MPZP działka przeznaczona jest na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych
szczegóły

Ludwikowice Kłodzkie – lokal mieszkalny

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.12.2023

Cena wywoławcza: 76 000 zł
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 27,06 m²
 • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
 • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych
szczegóły

Lutry – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 158,70 m2
 • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,0800 ha
 • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolno, działka nr 256/2 znajduje się na terenie, gdzie preferowany jest rozwój wielofunkcyjny, w tym gospodarka leśna, gospodarka rolna, turystyka pobytowa, turystyka wędrowna (w oparciu o bazę noclegową w gospodarstwach agroturystycznych), działalność produkcyjna i rzemieślnicza w oparciu o jednostki osadnicze i obiekty po PGR, możliwość lokalizacji funkcji przemysłowej nie kolidującej z turystyką i krajobrazem kulturowy.
szczegóły

Nakomiady – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 13.12.2023

Cena wywoławcza: 185 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,0707 ha
 • powierzchnia użytkowa budynku biurowego 173,68 m2
 • brak MPZP, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn przewiduje że działka nr 54/4 w obrębie Nakomiady przeznaczona jest na MU – funkcja mieszkaniowo – usługowa (kierunek).
szczegóły