Znalezionych nieruchomości: 45

Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 30.11.2023

Cena wywoławcza: 217 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
 • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
 • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
  Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
  Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
  wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
szczegóły

Żary, ul. Grunwaldzka 39 – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu: 87,49 m2
 • powierzchnia pom. przynależnych: piwnica 3,55 m², garaż 15,46 m²
 • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej o zabudowie ekstensywnej
szczegóły

Marwałd -lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,1048 ha
 • powierzchnia lokalu użytkowego 79 m2
 • zgodnie z SUIKZPG działka  nr 242/2 – „ funkcja mieszkaniowa, usługowa ,tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę
szczegóły

Podwiesk, nieruchomość niezabudowana 180/3

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.12.2023

Cena wywoławcza: 10 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 498 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, działka położona jest w II przestrzennej jednostce strukturalnej – osadniczo-ekologicznej, w strefie zabudowanej wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji, tereny wymagające modernizacji i przekształceń lub uzupełnień
szczegóły

Podwiesk, nieruchomość niezabudowana 180/1

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.12.2023

Cena wywoławcza: 50 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 842 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • przestrzennego gminy Chełmno, działka położona jest w II przestrzennej jednostce strukturalnej – osadniczo-ekologicznej, w strefie zabudowanej wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji, tereny wymagające modernizacji i przekształceń lub uzupełnień
szczegóły

Bobowo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.12.2023

Cena wywoławcza: 300 000 zł

 • powierzchnia działek gruntu 2527 m2
 • powierzchnia budynku niemieszkalnego 169,36 m2
 • powierzchnia budynku gospodarczego 37,72 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod teren zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz jako tereny rolne
szczegóły