Znalezionych nieruchomości: 45

Rębiszów 56 – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.12.2023

Cena wywoławcza: 80 000 zł
 • lokal użytkowy o powierzchni 56,30 m2
 • przynależne pomieszczenia na parterze i w piwnicy o łącznej powierzchni 91,40 m2
 • wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MP tj. tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
szczegóły

Ukta – działka niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka o powierzchni 0,3090 ha
 • Brak MPZP
 • Teren działki nr 171/2 położony jest w obrębie Ukta, oznaczony w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, w części jako tereny rolne
szczegóły

Hoczew – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.11.2023

Cena wywoławcza: 311 000 zł
 • powierzchnia działki: 0,492 ha
 • zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 119,00 m2
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami.
szczegóły

Stara Łubianka – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
 •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/2 – 0,1899 ha
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9728 m2
 • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
szczegóły